Transfer your files with Cloudsfer Cloud Migration, sync cloud services with Cloudsfer's cloud file transfer. Sync Dropbox with google drive, cloud google file transfer, Facebook migration, Instagram migration and more. Cloudsfer - Chuyển tập tin từ WebDav đến Google Drive, Copy, DropBox và nhiều hơn nữa
WebDav to Google Drive, OneDrive, DropBox, etc | Cloudsfer

WebDAV Storage

Web DAV

Các giao thức WebDAV cung cấp một khuôn khổ cho người dùng để tạo, thay đổi và di chuyển tài liệu trên máy chủ, thường là một máy chủ web hoặc chia sẻ trên web.

WebDAV đã được thông qua bởi nhiều nhà cung cấp lưu trữ đám mây và có thể được sử dụng để di chuyển đến và đi từ tất cả các dịch vụ đám mây cung cấp truy cập WebDAV như:
Yandex, 4shared, DriveHQ, Jungle Disk, HiDrive và hơn thế nữa

Cloudsfer hỗ trợ di chuyển từ WebDAV để các hệ thống sau:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Copy, WebDAV, Amazon S3, Mega, FTP, Microsoft Azure Blob Storage, Flickr, Picasa

Cloudsfer hỗ trợ di chuyển đến WebDAV từ các hệ thống sau:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Copy, WebDAV, Amazon S3, Mega, FTP, Microsoft Azure Blob Storage, Flickr, Picasa, Facebook, Instagram, 500px